Álláspályázat

2020. szeptember 14., hétfő, 15:45
Állásajánlat

A Győri Filharmonikus Zenekar pályázatot hirdet 
gazdasági csoportvezető munkakörre

Jogviszony időtartama: határozott idejű jogviszony, mely kölcsönös megelégedés esetén határozatlan idejűvé válhat.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony
A munkavégzés helye: 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
•    Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában és egyéb jogszabályokban a gazdasági vezető számára meghatározott feladatok ellátása.
Bérezés: megállapodás szerint. 

Pályázati feltételek:
•    felsőoktatásban szerzett szakirányú végzettség, emellett 
•    okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy
•    gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség
•    büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása a 2007. évi CLII. tv. 6. § (2) bekezdése szerint.
•    MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlott szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    vezetői tapasztalat
•    közbeszerzési referensi szakképesítés
•    angol és/vagy német nyelv legalább társalgási szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:
•    pontosság, megbízhatóság, precizitás
•    önálló munkavégzési képesség
•    együttműködési és csapatmunkára való készség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. november 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 30.
A pályázatok benyújtásának módja: 
•    Postai úton, a pályázatnak a Győri Filharmonikus Zenekar címére történő megküldésével (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági csoportvezető
vagy
•    Elektronikus úton Nyéki Ágnes részére az office@gyfz.hu e-mail címen keresztül

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    részletes szakmai önéletrajz, motivációs levél (bérigény megjelölésével)
•    az iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata (az eredeti a meghallgatáson bemutatandó), a szakmai gyakorlat igazolása, 
•    3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolati példánya (az eredeti a meghallgatáson bemutatandó)
•    a pályázó nyilatkozata arról, hogy:
          - a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez hozzájárul, 
          - nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
          - a benyújtott dokumentumok vagy azok másolatai hitelesek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 8.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok közül a pályázati anyag és az esetleges interjú tapasztalatai alapján születik meg a munkáltatói döntés, melynek eredményéről a pályázók tájékoztatást kapnak.

Adatvédelmi rendelkezés: A pályázatot benyújtó természetes személy személyes adatait a Győri Filharmonikus Zenekar az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a pályázó személy hozzájárulása alapján kezeli. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető a www.gyfz.hu honlapon a Közérdekű adatok menüpontban.

Győr, 2020. szeptember 11.

Fűke Géza s.k.
igazgató

 

Vissza